Řád tenisové školy

 1. Žákem TENISOVÉ ŠKOLY TOP (dále jen TŠ) se stává ten, kdo odevzdal vyplněnou a podepsanou závaznou přihlášku a má zaplacené školné.
 2. Školné se hradí
  • v hotovosti trenérovi na příslušném tréninkovém středisku
  • převodním příkazem, nebo složenkou na účet TŠ. Školné je splatné nejpozději do 14 dnů od začátku kurzu. Ke školnému, které bude uhrazeno až po tomto termínu bude připočtena smluvní pokuta ve výši 300,- Kč.
 3. Žáci jsou povinni dodržovat kázeň a dbát pokynů trenérů.
 4. Žák TŠ musí být úrazově pojištěn. Za případné úrazy, ke kterým může během tréninku dojít nenese TŠ žádnou odpovědnost, pokud však nedošlo k porušení předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
 5. Žák TŠ je povinen opatřit si tenisovou raketu, vhodné sportovní oblečení a obuv.
 6. Za věci odložené v šatnách TŠ neručí. Cenné věci lze dát do úschovy k trenérovi.
 7. Žák TŠ nebude úmyslně poškozovat majetek TŠ ani majetek, který má TŠ v užívání a případné vzniklé škody na vlastní náklady odstraní.
 8. Skupinové tréninky probíhají i při absenci některého žáka a neúčast kteréhokoliv žáka nezakládá nárok na jakoukoliv slevu.
 9. Skupinový trénink je účtován paušální částkou bez ohledu na počet hodin v jednotlivých kvartálech. Pokud je v účtovaném období jeden či více svátků nebo prázdniny, nezakládá tato skutečnost nárok na slevu.
 10. V případě řádně omluvené neúčasti prostřednictvím rezervačního systému minimálně 24 hod. předem, má žák nárok nahradit si zameškané hodiny v náhradním termínu v jiné tréninkové skupině. Rezervaci náhradního termínu, žáci provádí prostřednictvím rezervačního systému, do kterého mají přístup. Jednotky přidělené v rámci jednoho čtvrtletí mají platnost vždy pro daný trimestr a nepřevádí se do následujícího období. Nevyužité jednotky po skončení jejich platnosti propadají. V případě nefunkčnosti rezervačního systému, lze tréninky odhlašovat emailem, nebo zasláním SMS zprávy s uvedením důvodu absence.
 11. Za nepříznivého počasí v letní sezóně je zajištěna hala a tréninky tím pádem neodpadají.
 12. Podzimní čtvrtletí bude rozšířeno o měsíc září. Z tohoto důvodu se školné navýší o částku odpovídající průměrné ceně za jeden měsíc.

Rozdělení jednotlivých čtvrtletí:

 • leden - březen (3 měsíce)
 • duben - červen (3 měsíce)
 • září - prosinec (4 měsíce)


Provozovatel: Top tenis s.r.o. Blažimská 1781/4, 149 00 Praha 4 Chodov IČO: 248448000